بازدید جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار محترم استان تهران و هیئت همراه از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

خانه     اخبار   بازدید جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار محترم استان تهران و هیئت همراه از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

بازدید جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار محترم استان تهران و هیئت همراه از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

بازدید جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار محترم استان تهران و هیئت همراه از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار محترم استان تهران و هیئت همراه ضمن حضور در شرکت کوشش رادیاتور، از بخش های مختلف کارخانه بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

 

Real Time Web Analytics