بازدید جناب آقای دکتر طاهری، مدیر کل محترم اداره استاندارد و هیئت همراه از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

خانه     اخبار   بازدید جناب آقای دکتر طاهری، مدیر کل محترم اداره استاندارد و هیئت همراه از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

بازدید جناب آقای دکتر طاهری، مدیر کل محترم اداره استاندارد و هیئت همراه از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

بازدید جناب آقای دکتر طاهری، مدیر کل محترم اداره استاندارد و هیئت همراه از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

جناب آقای دکتر طاهری، مدیر کل محترم اداره استاندارد و هیئت همراه ضمن حضور در شرکت کوشش رادیاتور، از بخش های مختلف کارخانه بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

Real Time Web Analytics