کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد در سال 97-1396

خانه     اخبار   کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد در سال 97-1396

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد در سال 97-1396

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد در سال 97-1396

دریافت لوح افتخار و تندیس واحد تولیدی نمونه در صنعت خودرو و نیرو محرکه برای فرآورده رادیاتور خودرو در سال 97-1396 از سوی سازمان استاندارد ملی

 

اولین شرکت دریافت کننده استاندارد ملی اجباری ISIRI 3224 در صنعت تولید انواع رادیاتور خودرو در کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Time Web Analytics