دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو(تهران)

خانه     اخبار   دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو(تهران)

دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو(تهران)

دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو(تهران)

حضور شركت توليدي كوشش رادياتور در دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خودرو که از تاريخ 96/08/22 لغايت 96/08/25 در تهران-ايران برگزار گردید.

 

Real Time Web Analytics