کسب عنوان توزيع كننده نمونه و دريافت تنديس ديموند سال 1396

خانه     اخبار   کسب عنوان توزيع كننده نمونه و دريافت تنديس ديموند سال 1396

کسب عنوان توزيع كننده نمونه و دريافت تنديس ديموند سال 1396

کسب عنوان توزيع كننده نمونه و دريافت تنديس ديموند سال 1396

بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه شركت كوشش رادياتور(توليد كننده انواع رادياتور خودرو سبك و سنگين)موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس ديموند به عنوان توزيع كننده نمونه در سال 1396 گرديده است.

Real Time Web Analytics