کسب عنوان توزيع كننده نمونه و دريافت تنديس ديموند سال 1396

خانه     اخبار   کسب عنوان توزيع كننده نمونه و دريافت تنديس ديموند سال 1396

کسب عنوان توزيع كننده نمونه و دريافت تنديس ديموند سال 1396

کسب عنوان توزيع كننده نمونه و دريافت تنديس ديموند سال 1396

بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه شركت كوشش رادياتور(توليد كننده انواع رادياتور خودرو سبك و سنگين)موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس ديموند به عنوان توزيع كننده نمونه در سال 1396 گرديده است.

 

سال 1395

سال 1394

سال 1393

سال 1392

سال 1391

سال 1390

Real Time Web Analytics